Společnosti MS Media Servis s.r.o. a B-marketing s.r.o. jsou provozovateli úspěšného projektu doporucenefirmy.cz. Jedná se v současné době o nejefektivnější internetovou databázi firem v ČR. Tým složený z vybraných marketingových a IT specialistů se specializuje na zviditelnění firem na regionální i celorepublikové úrovni. Obsahem propagace je tvorba inovativních firemních prezentací a bannerů s permanentním dohledem na aktuální informace a pravidelný servis. Pro co nejlepší dosažený výsledek jsou využívány veškeré důležité moderní postupy včetně platforem Internetu - portál doporucenefirmy.cz, centrální vyhledávače Seznam.cz a Google.cz, či sociální sítě. Tento projekt dle poslední analýzy byl zařazen mezi nejvýznamnější v tomto oboru, o čem se již přesvědčila spousta našich spokojených zákazníků včetně renomovaných firem v ČR.

MS Media Servis s.r.o.
MS Media Servis s.r.o.
Chelčického 686, 533 51 Pardubice – Rosice
06505660
DIČ CZ06505660
7741124643/5500 Raiffeisenbank
martin.cejgl@doporucenefirmy.cz
+420 774 112 464
Po-Pá: 08:30–16:00

Poučení o zpracování osobních údajů společností MS Media Servis s.r.o.

1. Definice pojmů

1.1 Provozovatel – společnost MS Media Servis s.r.o., Chelčického 686, 533 51 Pardubice – Rosice, IČ: 06505660

1.2 Správce – Správce osobních údajů, fyzická osoba, společnost nebo jakýkoli jiný subjekt, který sám nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů, v daném případě rovněž Provozovatel

1.3 Osobní údaj – jakákoli informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické či právnické osobě, pokud lze tuto fyzickou či právnickou osobu na základě daných údajů přímo či nepřímo identifikovat

1.4 Subjekt osobních údajů – fyzická či právnická osoba, kterou lze na základě osobních údajů přímo či nepřímo identifikovat

1.5 Nařízení – Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (tzv. Obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

1.6. Uživatel – fyzická či právnická osoba, která s Provozovatelem uzavřela smlouvu o poskytnutí služeb na webových stránkách Provozovatele, je běžným návštěvníkem stránek, nebo je subjektem osobních údajů ve smyslu Nařízení

2. Souhlas uživatele se shromažďováním a zpracováním osobních údajů

2.1 Uživatel dává Provozovateli souhlas se shromažďováním a zpracováním svých osobních údajů, sdělených při online registraci pomocí formulářů na webových stránkách, prostřednictvím telefonického kontaktu nebo na základě emailového požadavku Uživatele.

2.2 Uživatel souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. Prostřednictvím nastavení svého webového prohlížeče může Uživatel jednotlivá cookies ručně mazat, blokovat či zcela zakázat. Jednotlivá cookies lze také blokovat nebo povolit jen pro konkrétní stránky.

2.3 Uživatel souhlasí se zasíláním informací a obchodních sdělení, která souvisejí z činností Provozovatele, na elektronickou adresu poskytnutou Uživatelem.

2.4 Souhlas se zpracováním údajů Uživatel poskytuje Správci na dobu neurčitou s tím, že svůj souhlas může Uživatel bezplatně kdykoliv na adrese Správce doporucenefirmy@doporucenefirmy.cz odvolat.

2.5 Uživatel bere na vědomí, že má přístup ke svým osobním údajům, a má právo požadovat na Provozovateli nápravu nesprávného nakládání s jeho osobními údaji.

3. Jaké Vaše osobní údaje zpracováváme?

Zpracováváme především osobní údaje, které nám poskytujete v souvislosti s využíváním našich služeb:

 1. Katalog firem

  Údaje publikované na webových stránkách Provozovatele jsou zveřejněny za účelem poskytnout návštěvníkovi webových stránek informace o subjektech zařazených v informační databázi firem. Jedná se především o:

  • jméno a příjmení fyzické či právnické osoby a IČO
  • adresu podnikání
  • uvedení telefonních čísel vč. kontaktních osob
  • uvedení emailových adres vč. kontaktních osob
  • odkaz na firemní profily na sociálních sítích (Facebook, Twitter apod.)
  • další případné informace související s propagací fyzické či právnické osoby
 2. Fakturační údaje

  Vaše fakturační údaje zpracovává externí účetní firma, dle platného nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES a zpracovatelské smlouvy s naší firmou.

 3. Další údaje

  Vámi dobrovolně sdělené údaje v rámci telefonického rozhovoru nebo e-mailové komunikace a dále údaje, které od Vás získáme tím, že používáte naše služby:

  • IP adresa
  • soubory cookies (v případě online služeb)
  • případně jiný online identifikátor

4. Zveřejnění údajů ve zpravodajství

Pro zpracování osobních údajů pro účely novinářské činnosti a svobody projevu platí zvláštní výjimky a úpravy dané tím, že výkon této činnosti je zároveň výkonem ústavně zaručené svobody projevu a práva šířit informace. V některých případech proto mohou být aplikovány zvláštní podmínky či se neuplatní veškerá práva subjektů údajů.

5. Můžeme Vaše osobní údaje zpracovávat i bez Vašeho souhlasu?

Ano, Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat i bez Vašeho souhlasu, ale pouze za účelem poskytnutí služby či produktu (splnění smlouvy uzavřené mezi Vámi a námi, přičemž smlouvu představuje i faktické využívání určité služby, aniž by bylo potřeba cokoli podepsat), splnění právních povinností, které pro nás vyplývají z obecně závazných právních předpisů (např. jsme povinni uchovávat provozních a lokalizačních údajů na základě zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích); či zpracování, jež je nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů (např. k přímému marketingu, zajištění bezpečnosti našich webů). Možnost a zákonnost takového zpracování vyplývá přímo z platných právních předpisů a Váš souhlas k tomuto zpracování není potřeba.

6. Jaká máte práva při zpracování osobních údajů?

Ve vztahu k Vašim osobním údajům máte zejména následující práva:

 • právo svůj souhlas kdykoli odvolat
 • právo osobní údaje opravit či doplnit
 • právo požadovat omezení zpracování
 • právo vznést námitku či stížnost proti zpracování v určitých případech
 • právo požadovat přenesení údajů
 • právo na přístup k osobním údajům
 • právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých případech
 • právo na výmaz osobních údajů (právo být „zapomenut“) v určitých případech
 • a další práva stanovená v zákoně o ochraně osobních údajů a v obecném nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679 po nabytí jeho účinnosti.

7. Služby třetích stran na webových stránkách

Upozorňujeme, že na našich stránkách jsou umístěny prvky umožňující sbírání osobních údajů či sledování chování uživatelů těchto stránek ze strany třetích osob. Tyto osoby provádějící především analýzu návštěvnosti našich webových stránek, jsou provozovateli cílených reklamních systémů, dodávají externí obsah apod.

Webové stránky provozovatele také umožňují funkci sdílení obsahu na sociálních sítích prostřednictvím aplikací třetích stran, jako například sdílení prostřednictvím tlačítka „Like“ společnosti Facebook, dále sdílení v rámci sociálních sítí Twitter, apod.

Třetími osobami, které takto mohou získat přístup k Vašim osobním údajům tak dle povahy služby, kterou využíváte nebo jste využívali, mohou být:

 • Facebook Inc.
 • Google Inc.
 • Twitter Inc.
 • Seznam.cz a.s
 • případně další poskytovatelé zpracovatelských software, služeb a aplikací, které vám sdělíme po oprávněném dotazu

Provozovatel nemá kontrolu nad zpracováním údajů ze strany výše uvedených služeb a aplikací.

Pokud jde o jimi prováděné zpracování osobních údajů, musíte se proto obrátit na provozovatele takových služeb.

8. Závěrečná ustanovení

Provozovatel je oprávněn změnit toto Poučení o zpracování osobních údajů v rozsahu a způsobem uvedeným v čl. 8. a 9. Obchodních podmínek.

Všeobecné obchodní podmínky MS Media Servis s.r.o.

1. Obecná ustanovení

Společnost MS Media Servis s.r.o. je mediální zastupitelství internetových serverů. Je oprávněna poskytovat prostor pro reklamu na jednotlivých webových stránkách ze svého portfolia dle platné nabídky, která je zveřejněna na internetové adrese http://doporucenefirmy.cz. Všeobecné smluvní podmínky upravují poskytování služeb a definují vztah mezi firmou MS Media Servis s.r.o. se sídlem Chelčického 686, 533 51 Pardubice – Rosice, IČ: 06505660 (dále jen poskytovatel) a zákazníkem (dále jen odběratel).

2. Předmět objednávky

Předmětem objednávky je na jedné straně závazek poskytovatele poskytnout služby zahrnující zveřejnění prezentace odběratele na internetových stránkách, popřípadě poskytnutí dalších dohodnutých doplňkových služeb, a na straně druhé závazek odběratele zaplatit za poskytnuté služby dohodnutou cenu

3. Objednávka

Objednávka se přijímá výhradně na základě nemonitorovaného telefonního hovoru. Po potvrzení objednávky se odběrateli na dohodnutý e-mail zasílá zálohová faktura. Po zaplacení této zálohové faktury je odběrateli zaslán daňový doklad elektronickou formou či korespondenční formou.

4. Zadávání a obsah prezentace

 • Odběratel souhlasí na základě telefonické dohody s uveřejněním všech dostupných údajů.
 • Veškeré případné dodatky a změny týkající se změn nebo přání, musí být sjednány písemně či telefonicky.
 • Odběratel nese plnou a výhradní odpovědnost za obsah informací, které poskytne pro svou prezentaci poskytovateli. Poskytovatel neodpovídá za obsahovou správnost údajů, které dle požadavku odběratele zveřejňuje a není povinen zkoumat, zda jsou tímto zveřejněním porušována práva třetích. Odběratel se zavazuje, že za poskytovatele uhradí veškeré nároky na náhradu škody, které vůči němu uplatní třetí osoba v souvislosti se závadným obsahem služby poskytnuté poskytovatelem odběrateli.

5. Fakturace a platební podmínky

 • Cena za prezentaci je v souladu s aktuálním ceníkem poskytovatele a je pro obě strany závazná. Odběratel je v telefonickém hovoru obeznámen s cenou i slevami, které jsou pak pro poskytovatele závazné.
 • Daňové doklady se vystavují v souladu s platným zákonem o dani.
 • Zálohové faktury jsou po odsouhlasení odběratele zasílány korespondenčně či elektronicky a mají splatnost 14 dní. V případě, že platba nebude provedena, není poskytovatel povinen kampaň zahájit či realizovat.

6. Storno podmínky

Odběratel má právo objednávku (zálohovou fakturu) reklamní kampaně stornovat. V okamžiku zaplacení zálohové faktury či faktury se storno podmínky řídí dle platných zákonů v České republice.

7. Reklamace a změna údajů

Reklamovat (upravovat) reklamní kampaň je možné kdykoliv po dobu jejího trvání po telefonické domluvě či elektronické komunikaci.

8. Ochrana dat

 • Odběratel telefonickým souhlasem vyjadřuje svůj souhlas se zveřejněním informací pro prezentaci.
 • Po telefonickém souhlasu odběratel poskytovateli dává souhlas zobrazovat údaje o odběrateli na internetových stránkách poskytovatele https://www.doporucenefirmy.cz. Zpracovávat osobní údaje nutné pro evidenci v systému a užívat je v souladu s právním řádem České republiky zejména pak v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění a zákonem č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích ve znění pozdějších předpisů.
 • Smluvní strany se zavazují nesdělovat údaje a informace získané v rámci spolupráce třetím osobám.

9. Závěrečná ustanovení

Veškeré vztahy neupravené těmito podmínkami nebo dohodou mezi odběratelem a společností MS Media Servis s.r.o. se řídí legislativou platnou na území České republiky. V případě, že některá část těchto všeobecných obchodních podmínek bude považována za neplatnou nebo v rozporu s platným právním řádem, ostatní části těchto všeobecných obchodních podmínek zůstávají i nadále v platnosti. Pokud určité smluvní podmínky nejsou v těchto všeobecných obchodních podmínkách, platí pro jejich posouzení příslušná ustanovení obchodního zákoníku, popřípadě ustanovení, která jsou pro posouzení dané situace svým charakterem co nejbližší.

Změna těchto všeobecných obchodních podmínek je vyhrazena, a to bez předchozího upozornění. Tyto všeobecné obchodní podmínky platí od 01. 11. 2017.

B-marketing s.r.o.
B-marketing s.r.o.
Havlíčkova 304, 538 03 Heřmanův Městec
06505724
DIČ CZ06505724
5011046349/0800 Česká spořitelna
ifakturace@doporucenefirmy.cz
+420 775 575 631
Po-Pá: 09:00–15:00

Poučení o zpracování osobních údajů společností B-marketing s.r.o.

1. Definice pojmů

1.1 Provozovatel – společnost B-marketing s.r.o., Havlíčkova 304, 538 03 Heřmanův Městec, IČ: 06505724, DIČ: CZ06505724

1.2 Správce – Správce osobních údajů, fyzická osoba, společnost nebo jakýkoli jiný subjekt, který sám nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů, v daném případě rovněž Provozovatel

1.3 Osobní údaj – jakákoli informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické či právnické osobě, pokud lze tuto fyzickou či právnickou osobu na základě daných údajů přímo či nepřímo identifikovat

1.4 Subjekt osobních údajů – fyzická či právnická osoba, kterou lze na základě osobních údajů přímo či nepřímo identifikovat

1.5 Nařízení – Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (tzv. Obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

1.6. Uživatel – fyzická či právnická osoba, která s Provozovatelem uzavřela smlouvu o poskytnutí služeb na webových stránkách Provozovatele, je běžným návštěvníkem stránek, nebo je subjektem osobních údajů ve smyslu Nařízení

2. Souhlas uživatele se shromažďováním a zpracováním osobních údajů

2.1 Uživatel dává Provozovateli souhlas se shromažďováním a zpracováním svých osobních údajů, sdělených při online registraci pomocí formulářů na webových stránkách, prostřednictvím telefonického kontaktu nebo na základě emailového požadavku Uživatele.

2.2 Uživatel souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. Prostřednictvím nastavení svého webového prohlížeče může Uživatel jednotlivá cookies ručně mazat, blokovat či zcela zakázat. Jednotlivá cookies lze také blokovat nebo povolit jen pro konkrétní stránky.

2.3 Uživatel souhlasí se zasíláním informací a obchodních sdělení, která souvisejí z činností Provozovatele, na elektronickou adresu poskytnutou Uživatelem.

2.4 Souhlas se zpracováním údajů Uživatel poskytuje Správci na dobu neurčitou s tím, že svůj souhlas může Uživatel bezplatně kdykoliv na adrese Správce doporucenefirmy@doporucenefirmy.cz odvolat.

2.5 Uživatel bere na vědomí, že má přístup ke svým osobním údajům, a má právo požadovat na Provozovateli nápravu nesprávného nakládání s jeho osobními údaji.

3. Jaké Vaše osobní údaje zpracováváme?

Zpracováváme především osobní údaje, které nám poskytujete v souvislosti s využíváním našich služeb:

 1. Katalog firem

  Údaje publikované na webových stránkách Provozovatele jsou zveřejněny za účelem poskytnout návštěvníkovi webových stránek informace o subjektech zařazených v informační databázi firem. Jedná se především o:

  • jméno a příjmení fyzické či právnické osoby a IČO
  • adresu podnikání
  • uvedení telefonních čísel vč. kontaktních osob
  • uvedení emailových adres vč. kontaktních osob
  • odkaz na firemní profily na sociálních sítích (Facebook, Twitter apod.)
  • další případné informace související s propagací fyzické či právnické osoby
 2. Fakturační údaje

  Vaše fakturační údaje zpracovává externí účetní firma, dle platného nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES a zpracovatelské smlouvy s naší firmou.

 3. Další údaje

  Vámi dobrovolně sdělené údaje v rámci telefonického rozhovoru nebo e-mailové komunikace a dále údaje, které od Vás získáme tím, že používáte naše služby:

  • IP adresa
  • soubory cookies (v případě online služeb)
  • případně jiný online identifikátor

4. Zveřejnění údajů ve zpravodajství

Pro zpracování osobních údajů pro účely novinářské činnosti a svobody projevu platí zvláštní výjimky a úpravy dané tím, že výkon této činnosti je zároveň výkonem ústavně zaručené svobody projevu a práva šířit informace. V některých případech proto mohou být aplikovány zvláštní podmínky či se neuplatní veškerá práva subjektů údajů.

5. Můžeme Vaše osobní údaje zpracovávat i bez Vašeho souhlasu?

Ano, Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat i bez Vašeho souhlasu, ale pouze za účelem poskytnutí služby či produktu (splnění smlouvy uzavřené mezi Vámi a námi, přičemž smlouvu představuje i faktické využívání určité služby, aniž by bylo potřeba cokoli podepsat), splnění právních povinností, které pro nás vyplývají z obecně závazných právních předpisů (např. jsme povinni uchovávat provozních a lokalizačních údajů na základě zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích); či zpracování, jež je nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů (např. k přímému marketingu, zajištění bezpečnosti našich webů). Možnost a zákonnost takového zpracování vyplývá přímo z platných právních předpisů a Váš souhlas k tomuto zpracování není potřeba.

6. Jaká máte práva při zpracování osobních údajů?

Ve vztahu k Vašim osobním údajům máte zejména následující práva:

 • právo svůj souhlas kdykoli odvolat
 • právo osobní údaje opravit či doplnit
 • právo požadovat omezení zpracování
 • právo vznést námitku či stížnost proti zpracování v určitých případech
 • právo požadovat přenesení údajů
 • právo na přístup k osobním údajům
 • právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých případech
 • právo na výmaz osobních údajů (právo být „zapomenut“) v určitých případech
 • a další práva stanovená v zákoně o ochraně osobních údajů a v obecném nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679 po nabytí jeho účinnosti.

7. Služby třetích stran na webových stránkách

Upozorňujeme, že na našich stránkách jsou umístěny prvky umožňující sbírání osobních údajů či sledování chování uživatelů těchto stránek ze strany třetích osob. Tyto osoby provádějící především analýzu návštěvnosti našich webových stránek, jsou provozovateli cílených reklamních systémů, dodávají externí obsah apod.

Webové stránky provozovatele také umožňují funkci sdílení obsahu na sociálních sítích prostřednictvím aplikací třetích stran, jako například sdílení prostřednictvím tlačítka „Like“ společnosti Facebook, dále sdílení v rámci sociálních sítí Twitter, apod.

Třetími osobami, které takto mohou získat přístup k Vašim osobním údajům tak dle povahy služby, kterou využíváte nebo jste využívali, mohou být:

 • Facebook Inc.
 • Google Inc.
 • Twitter Inc.
 • Seznam.cz a.s
 • případně další poskytovatelé zpracovatelských software, služeb a aplikací, které vám sdělíme po oprávněném dotazu

Provozovatel nemá kontrolu nad zpracováním údajů ze strany výše uvedených služeb a aplikací.

Pokud jde o jimi prováděné zpracování osobních údajů, musíte se proto obrátit na provozovatele takových služeb.

8. Závěrečná ustanovení

Provozovatel je oprávněn změnit toto Poučení o zpracování osobních údajů v rozsahu a způsobem uvedeným v čl. 8. a 9. Obchodních podmínek.

Všeobecné obchodní podmínky B-marketing s.r.o.

1. Obecná ustanovení

Společnost B-marketing s.r.o. je mediální zastupitelství internetových serverů. Je oprávněna poskytovat prostor pro reklamu na jednotlivých webových stránkách ze svého portfolia dle platné nabídky, která je zveřejněna na internetové adrese https://www.doporucenefirmy.cz. Všeobecné smluvní podmínky upravují poskytování služeb a definují vztah mezi firmou B-marketing s.r.o. se sídlem Havlíčkova 304, 538 03 Heřmanův Městec, IČ: 06505724, DIČ: CZ06505724 (dále jen poskytovatel) a zákazníkem (dále jen odběratel).

2. Předmět objednávky

Předmětem objednávky je na jedné straně závazek poskytovatele poskytnout služby zahrnující zveřejnění prezentace odběratele na internetových stránkách, popřípadě poskytnutí dalších dohodnutých doplňkových služeb, a na straně druhé závazek odběratele zaplatit za poskytnuté služby dohodnutou cenu

3. Objednávka

Objednávka se přijímá výhradně na základě nemonitorovaného telefonního hovoru. Po potvrzení objednávky se odběrateli na dohodnutý e-mail zasílá zálohová faktura. Po zaplacení této zálohové faktury je odběrateli zaslán daňový doklad elektronickou formou či korespondenční formou.

4. Zadávání a obsah prezentace

 • Odběratel souhlasí na základě telefonické dohody s uveřejněním všech dostupných údajů.
 • Veškeré případné dodatky a změny týkající se změn nebo přání, musí být sjednány písemně či telefonicky.
 • Odběratel nese plnou a výhradní odpovědnost za obsah informací, které poskytne pro svou prezentaci poskytovateli. Poskytovatel neodpovídá za obsahovou správnost údajů, které dle požadavku odběratele zveřejňuje a není povinen zkoumat, zda jsou tímto zveřejněním porušována práva třetích. Odběratel se zavazuje, že za poskytovatele uhradí veškeré nároky na náhradu škody, které vůči němu uplatní třetí osoba v souvislosti se závadným obsahem služby poskytnuté poskytovatelem odběrateli.

5. Fakturace a platební podmínky

 • Cena za prezentaci je v souladu s aktuálním ceníkem poskytovatele a je pro obě strany závazná. Odběratel je v telefonickém hovoru obeznámen s cenou i slevami, které jsou pak pro poskytovatele závazné.
 • Daňové doklady se vystavují v souladu s platným zákonem o dani.
 • Zálohové faktury jsou po odsouhlasení odběratele zasílány korespondenčně či elektronicky a mají splatnost 14 dní. V případě, že platba nebude provedena, není poskytovatel povinen kampaň zahájit či realizovat.

6. Storno podmínky

Odběratel má právo objednávku (zálohovou fakturu) reklamní kampaně stornovat. V okamžiku zaplacení zálohové faktury či faktury se storno podmínky řídí dle platných zákonů v České republice.

7. Reklamace a změna údajů

Reklamovat (upravovat) reklamní kampaň je možné kdykoliv po dobu jejího trvání po telefonické domluvě či elektronické komunikaci.

8. Ochrana dat

 • Odběratel telefonickým souhlasem vyjadřuje svůj souhlas se zveřejněním informací pro prezentaci.
 • Po telefonickém souhlasu odběratel poskytovateli dává souhlas zobrazovat údaje o odběrateli na internetových stránkách poskytovatele https://www.doporucenefirmy.cz. Zpracovávat osobní údaje nutné pro evidenci v systému a užívat je v souladu s právním řádem České republiky zejména pak v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění a zákonem č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích ve znění pozdějších předpisů.
 • Smluvní strany se zavazují nesdělovat údaje a informace získané v rámci spolupráce třetím osobám.

9. Závěrečná ustanovení

Veškeré vztahy neupravené těmito podmínkami nebo dohodou mezi odběratelem a společností B-marketing s.r.o. se řídí legislativou platnou na území České republiky. V případě, že některá část těchto všeobecných obchodních podmínek bude považována za neplatnou nebo v rozporu s platným právním řádem, ostatní části těchto všeobecných obchodních podmínek zůstávají i nadále v platnosti. Pokud určité smluvní podmínky nejsou v těchto všeobecných obchodních podmínkách, platí pro jejich posouzení příslušná ustanovení obchodního zákoníku, popřípadě ustanovení, která jsou pro posouzení dané situace svým charakterem co nejbližší.

Změna těchto všeobecných obchodních podmínek je vyhrazena, a to bez předchozího upozornění. Tyto všeobecné obchodní podmínky platí od 01. 11. 2017.